Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 888 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с чл. 197, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за премахване на едноетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 63427.1.176.2, находяща се в имот с идентификатор 63427.1.176 по кадастралната карта на гр. Русе, със застроена площ 98,00 кв. м, административен адрес: гр. Русе, ул. „Студентска“ № 43, предмет на Акт за частна общинска собственост №1265/25.03.1997год.

2. Упълномощава кмета на Община Русе да организира премахването на сградата и разчистването на терена от отпадъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)