Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 888 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за Закона за публичните финанси, чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг и чл.37, ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2013г., както следва:
1.1. По прихода: 97 794 553 лв., съгласно Приложение № 1.
1.2. По разхода: 77 243 872 лв., съгласно Приложение № 1.
1.3. Преходен остатък, в размер на 20 550 681 лв. / в т.ч. получени средства по проекти в училища в размер на 301 509 лв. по § 88 03/
2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно Приложение № 2.
3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки, съгласно Приложение № 3 и 4.
4. Приема отчета на план-сметките на общинските предприятия Приложение № 5
5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение №6
6. Приема отчета на план-сметката, съгласно Приложение № 7 .

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)