Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 888 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

О На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-18 от 18.04.2018 г., от Елеонора Георгиева Цветкова, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.154.26 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Хайдук дере“, като се определя „Вилна зона“ (Ов), каквото е отреждането по Общия градоустройствен план на гр. Русе за територията, в която попада имота, като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С ПЗ се предвижда промяна предназначението на земята и ново застрояване с ограничителни линии, свободно разположено в имота на законоустановените отстояния от граници и с височина до 7,00 м. Като елемент за плана се запазва само сграда с идентификатор 63427.154.26.1, с функционално предназначение за друг вид сграда за обитаване, брой етажи 1 и застроена площ 29,00 кв.м.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.154.26по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Хайдук дере“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)