Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 888

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 888
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21,ал.1,т.7 и чл.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, чл.8, чл.63 от ЗМДТ, чл.167, 183 от ДОПК и Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, Общинският съвет реши:

І. Променя текста на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:

1. В “Преходни и заключителни разпоредби” се допълва нов § 13 със следното съдържание:

“§13 (1) За 2006 г. първата вноска за такса за битови отпадъци по чл.17, ал.1 се внася в срок от 01.03. до 30.04.

(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5%.
2. В чл.59, ал.1,т.40.1- Цени на билети за концерти, представяни от МФ”ММД”:”
2.1. буква „а) единична цена на билет (за всички концерти) – от 2.00лв. до 15.00лв. /бр.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/