Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 888

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 117б от ЗМПВВППРБ, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на конкурс за избор на пристанищен оператор на Пристанище „Пристис”.
2. Приема следните конкурсни условия:
2.1. В конкурса могат да участват юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон или обединение от такива лица;
2.2. В конкурса могат да участват лица, които нямат задължения към общината и са изправни в правоотношения с общината;
2.3. Минимално месечно възнаграждение, заплащано от оператора на Община Русе в размер на 4 000 (четири хиляди) лева;
2.4 Минимално годишно възнаграждение, заплащано от оператора на Община Русе при надвишаване на 1500 броя корабопосещения и 23 000 пътници годишно – по 10 лв. за всяко корабопосещение и по 1 лв. на пътник.
3. Предлага на Кмета на Община Русе в конкурсната комисия да бъдат включени четири общински съветника, както следва: Момчил Кастерлиев, Свилен Иванов, Венцислав Калчев и Пламен Ангелов.
4. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждането на конкурса, да издаде заповед за определяне на спечелилия конкурса и сключи договор със срок 5 години, но не по-късно от приключване на процедурата по концесиониране на пристанището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)