Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 889 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-17 от 07.02.2022 г., от „Прототипи и Специални машини“ ЕООД представлявано от Силвен Асалит, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 65348.68.32, находящ се в местност „Люцерните“, землището на с. Сандрово, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя зона „Предимно производствена зона“ (Пп), отговаряща на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. Застрояването се предвижда в рамките на ограничителните линии на застрояване съобразно чл. 35, ал. 2 от ЗУТ. Представени са становища с рег. изх.№K-EDN-910#1 от 23.02.2022 г. от „ЕРП  Север“ АД и рег. №K-593#1 от 23.02.2022 г. от „ВиК“ ООД- Русе.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ 65348.68.32, находящ се в местност „Люцерните“, землището на с. Сандрово, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.
  3. Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)