Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 889 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация на поземлен имот представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 с площ от 1937 кв.м., съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри на град Русе, кв. ДЗС, ул. Чинар, както и застроената в същия имот масивна едноетажна обществена сграда с идентификатор 63427.11.84.1., застроена площ от 339 кв.м., бивша сграда баня-фурна.
2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)