Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 889 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-19 от 18.04.2018 г., от Иван Иванов Хаджииванов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.150.490, 150.519, 150.520, 150.521, 150.522 и 150.523 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Караманлийка“, като се променя предназначението на цялата площ на имотите и се определя „Вилна зона“ (Ов), каквото е отреждането по Общия градоустройствен план на гр. Русе за територията, в която попада имотите, като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С ПЗ се предвижда обединяване на всички имоти в един след промяна предназначението на земята и с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените отстояния от граници на имотите и с височина до 7,00 м., като се обследват възможностите на чл. 29, ал. 2 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. В ПИ 63427.150.490 и ПИ 63427.150.520 има съществуващи сгради с предназначение – друг вид сграда за обитаване и със застроена площ съответно 16,00 кв. м. и 19,00 кв.м., които не се запазват като елемент на застроителния план.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.150.490, 150.519, 150.520, 150.521, 150.522 и 150.523 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Караманлийка“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)