Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 889

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 и 2 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

1. Упълномощава представителите на Общински съвет – Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе – АД” д-р Теодора Константинова и д-р Иван Стоянов да защитят интересите на Община Русе, като гласуват „против” по точки 10 и 11 от дневния ред на Общото събрание на дружеството, което ще се проведе на 16.06.2010 г., с оглед документиране на инвестициите направени в дружеството от страна на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)