Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 89 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 89
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27 ал. 2, т.3 ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.62/2010 г.), във връзка с чл. 19, ал. 11 и чл.45ж, ал 2 ППЗСПЗЗ, мотивирано искане вх. №2406/32/30.11. 2011 г. на Началника на ОСЗ – Русе, Общинският съвет реши:

Предоставя земеделски земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на наследниците на Стефан Енчев Карастоянов – Велика Стефанова Маринова и Атанаска Стефанова Хаджирашкова от град Русе със земя от общинския поземлен фонд, представляваща 9,950 дка от имот с идентификатор 63427.72.10 в землището на град Русе, целият с площ 13,226 дка в местност „Узунджата”, начин на трайно ползване – нива, пета категория при неполивни условия, предмет на акт за общинска собственост №5961/30.05.2009 г., вписан под №33, том 38, вх. рег. №15939, н.д. 8179/23.11.2009 година.
Решението подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от оповестяването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.
Решението да се връчи по реда на АПК на лицето и служебна на ОСЗ – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)