Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 89 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Русе реши:
Дава съгласие Община Русе да подаде проектно предложение по процедура BG05M9ОP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за устойчиво развитие на интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 годишна възраст и техните родители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)