Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 89 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

            Определя начална наемна цена на месец в размер на 1103,00 лв. (хиляда сто и три лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от               Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване                                         под наем, поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.92.6 по кадастрална карта на гр. Русе, с площ 22 006 кв. м, описан в АЧОС №5678/ 18.02.2009 г., находящ се в гр. Русе, местност „Под ормана“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, отдаван под наем като площадка за третиране  на строителни отпадъци

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)