Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 890 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, искане с вх. №УТ-27-105 от 19.11.2021 г., писмо с вх. №94В-9273-1#1 от 31.01.2022 г. и писмо с вх. №94В-9273#3 от 11.02.2022 г. от Велислав Людмилов Павлов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.177.96, находящ се в местност „Люляците 1 и 2“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ да се определи устройствена зона за рекреационни дейности- „Вилна зона“ (Ов), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. ПУП да се разработи с ограничителни линии на застрояване отстоящи на 4м от вътрешните имотни граници. Предвижданото ново застрояване с вилна сграда за сезонно ползване да се съобрази с ограничителните линии.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.177.96, находящ се в местност „Люляците 1 и 2“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)