Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 890 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, чл. 62, ал. 3 и ал. 4 и чл. 63, ал. 5 от ЗЛЗ, чл. 10, ал. 1, т. 5; чл. 22, ал. 1; чл. 23, ал. 1; чл. 24 и чл. 31а от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Избира за Управител на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД д-р Стоян Ненков Стоянов за срок от три години, считано от 29.03.2014 г.
2. Определя месечно възнаграждение на Управителя на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД в размер 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.
3. Задължава Кмета на Община Русе да сключи договор за управление с избрания Управител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)