Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 890 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, Решение №8 от Протокол №11/23.05.2018 г. на ОЕСУТ и искане вх. №УТ-17-17/27.02.2014 г. от Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява ПУП – ПУР, ИПУР, ПР и ИПР на селищно образувание „ДЗС“, Община Русе, както следва:
1. Създават се нови улици със следните улични оси и осови точки:
– от 10339 до 10344 /през о.т. 10340, 10341, 10342 и 10343/;
– от 10383 до 10355;
– от 10382 до 10356 /през о.т. 10357/;
– от 10359 до 10351;
– от 10386 до 10345 /през о.т. 10385, 10377, 10378, 10379, 10380, 10381, 10360, 10361, 10350, 10349 и 10346/ ;
– от 10362 до 10348 /през о.т. 7047 и 10403/;
– от 10374 до 10376 /през о.т. 10375/;
– от 7035 до 7059;
– от 7033 до 7036;
– от 10388 до 10402 /през о.т. 10373, 10372, 10404, 10371, 10370, 10369, 10368, 10367, 10365 и 10366/;
– от 7024 до 7030;
– от 7029 до 10393 /през о.т. 7039/;
– от 10389 до 10390;
– от 10390 до 10392;
– от 10340 до 10385 /през о.т. 10384/;
– от 10341 до 10379 /през о.т. 10383 и 10382/;
– от 10342 до 10353;
– от 10354 до 10381 /през о.т. 10355, 10356 и 10357/;
– от 10352 до 10360 /през о.т. 10358 и 10359/;
– от 10343 до 10350 /през о.т. 10351/;
– от 10387 до 10348 /през о.т. 10346, 10345 и 10347/;
– от 10349 до 10393 /през о.т. 7047, 10403, 10402, 10401, 10400, 10399, 10398, 10397, 10396, 10395 и 10394/;
– от 10361 до 10365 /през о.т. 10362, 7059, 10363 и 10364/;
– от 10380 до 10368 /през о.т. 7035 и 7036/;
– от 10377 до 10371 /през о.т. 10376 и 7033/;
– от 10375 до 10389 /през о.т. 10372 и 7024/;
– от 10370 до 10392 /през о.т. 7030, 7029, 10390 и 10391/;
– от 10367 до 10392 /през о.т. 7039/;
2. С изменението на плана за улична регулация отпада улицата от о.т. 7025 до о.т. 7056 / през о.т. 7026, 7027,и 7040/. Изменят се уличните оси на улиците и се заличават визираните осови точки:
– по ул. „Централна“ от о.т. 7050 до о.т. 7048 /през о.т. 7049/;
– по ул. „Омайниче“ от о.т. 7020 до о.т. 7034 /през о.т. 7021/;
– по ул. „Теменуга“ от о.т. 7023 до 7043 /през о.т. 7022, 7032, 7031, 7037, 7038, 7045 и 7044/;
– по ул. „Липа“ от о.т. 7050 до о.т. 7046 и от о.т. 7059 до о.т. 7045;
– по ул. „Мура“ от о.т. 7035 до о.т. 7037 /през о.т. 7036/;
– по ул. „Хвойна“ от о.т. 7034 до о.т. 7032 /през о.т. 7033/;
– по ул. „Церова гора“ от о.т. 7029 до о.т. 7039, които се запазват и от о.т. 7025 до о.т. 7028.1;
3. С плана за регулация се обособяват нови квартали от 14 до 26, както и нови урегулирани поземлени имоти по квартали, както следва:
– В кв. 1 – УПИ VIII-35 и УПИ IX;
– В кв. 3 – УПИ І-общ., V-общ., VІ-общ., VІІ-общ.;
– В кв. 7-УПИ ІV-218 за движение и транспорт и V-218 за движение и транспорт;
– В кв. 14- УПИ І-205 за движение и транспорт;
– В кв. 15 -УПИ І-207 за движение и транспорт;
– В кв. 17 -УПИ І-84;
– В кв. 19 -УПИ І-45 за озеленяване;
– В кв. 20 -УПИ І-213 за движение и транспорт;
– В кв. 22- УПИ І-218 за движение и транспорт;
– В кв. 23 -УПИ І-66 за движение и транспорт;
– В кв. 26 -УПИ І-72 за движение и транспорт;
4. С изменението на плана за регулация се преномерират квартали 12, 13 и 14, като същите получават нови номера 3, 12 и 13. Променят се регулационните граници на квартали с номера от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 и 21. Изменят се и част от регулационните граници на УПИ по квартали, както следва:
– В кв. 1 – за УПИ І-1, ІІ-227, ІІІ-228, ІV-229, V-230, VІ-231 и VІІ-232;
– В кв. 2 – за УПИ І-1, VІ-185, VІІ-224, VІІІ-226, ІХ-103, Х-общ. и ХІ-общ.;
– В кв. 4 – II-общ., III –общ., VI-общ., VII-общ. и X-общ.;
– В кв. 5 – за УПИ IX-11 и IV-159;
– В кв. 6 – за УПИ І-233, ІІ-234, ІІІ-6, ІV-162, V-236, VІ-9, VІІ-8,VІІІ-7, ІХ-5, Х-4 и ХІ-3 и ХІІ-237;
– В кв. 7 – за УПИ І-100 и ІІІ-98;
– В кв. 8 – за УПИ І-94, ІІ-93 за траф., ІІІ-92, VІ-91, VІІ-90 и VІІІ-97;
– В кв. 9 – за УПИ І-29 за детска градина, ІІ-89 и ІІІ-28;
– В кв. 10 – за УПИ І-12, ІІІ-15, V-13, VІ-17, VІІ-19 и VІІІ-20;
– В кв. 11 -за УПИ І-16, ІІ-165, ІІІ-166, ІV-167 и V-168;
– В кв. 12 – за УПИ І-27 и ІІІ-22.
5. Одобряват се специализирани план – схеми към ПУП за елементи на техническата инфраструктура – за външно ел. захранване и водоснабдяване и канализация.
Решението може да се оспори в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)