Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 890

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.17, ал.1, т.1, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.9а от Закона за общинските бюджети и чл.76 ал.3 АПК, Общинският съвет реши:
1. Приема Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.
2. Отменя Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с Решение № 197 по Протокол № 14 от 28.05.2004 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)