Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 891 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

       На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-9/21.02.2022 г. от ЕТ „НУНКИ – Михаил Ханджиев“, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на комуникационно – транспортен план за ПИ 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
  2. Във връзка с преминаването през ПИ 63427.299.47 – общинска публична собственост, дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на имота с площ 273 кв. м., като срокът на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)