Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 891 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 2, чл.271, чл. 273, ал.1 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т. 3 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД в ликвидация за 2013 г. (Приложение №1).
2. Приема крайния ликвидационен баланс на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД в ликвидация към 23.01.2014 г. (Приложение №2), пояснителния доклад към баланса (Приложение №3) и годишния отчет на ликвидатора (Приложение №4).
3. Ликвидационният остатък от дружественото имущество (сгради, съоръжения и движими вещи) по крайния, заключителен баланс към 23.01.2014 г., с обща балансова стойност 2 333.28 лв. да се предаде на Община Русе.
4. Остатъкът от парични средства по баланса към 23.01.2014 г в размер на 838.11 лв., след разплащане от страна на дружеството на всички задължения, свързани и необходими за приключване на производството по ликвидация и заличаването му в Търговския регистър (държавни такси и др.), да бъдат внесени по сметка на Община Русе.
5. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД в ликвидация.
6. Отписва вземане в размер на 22 636 лв., представляващо до¬пъл¬ни¬тел¬ни па¬рич¬ни вноски, предоставени с Решение №553/25.04.2013 г. и Решение №788/14.11.2013 г. на Общински съвет Русе.
7. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за заличаване на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД в ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)