Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 891

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Променя Приложение № 8 към Решение № 802 от 18.02.2010 г., считано от 01.06.2010 г., както следва:

  ГРУПИ И ФУНКЦИИ Численост към 01.01.2010 г. Щатни бройки Ср.месечна брутна РЗ лева Средства за РЗ за 2010 година лева Численост към 31.12.2010 г. Щатни бройки
Дейност 741 Радиотрансланционни възли БИЛО СТАВА 5
6
611,10
611,10
36 666
40 944
5
6

2. Коригира разходната част на бюджета, както следва:

РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§ 10 51 Командировки в страната – 5 000 лв.
Всичко за дейност – 5 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 741 Радиотрансланционни възли
§ 01 01 Заплати + 4 278 лв.
§ 05 51 Осигуровки за ДОО + 397 лв.
§ 05 60 Здравни осигуровки + 205 лв.
§ 05 80 Доп.задължително осигуряване + 120 лв.
Всичко за дейност + 5 000 лв.
Всичко текущ бюджет 0 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)