Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 892 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:
Упълномощава Александър Неделчев, в качеството му на представител на Община Русе в Общото събрание на „Обединена Българска Банка“ АД, да гласува „ЗА“ по точка 7 от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.06.2018г от 10.30 часа в зала „Сердика“, Гранд Хотел София, град София, а при липса на кворум – на 09.07.2018г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)