Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 893 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

  1. Не уважава искане с регистрационен индекс № ОИ-04-7 от 31.12.2021 г. до Кмета на Община Русе, за закупуване на сграда – частна общинска собственост с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.2787.2, и прекратяване на съсобственост в ПИ 63427.2.2787, чрез изкупуване дела на Община Русе поради невъзможност за подялба на посочения ПИ и продажба на имот частна общинска собствено  с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.2787.2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)