Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 893 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Да се създаде смесена работна група от представители на общинска администрация и Общински съвет – Русе, която за заседанието през месец април да внесе предложение за решение за недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Княжеска” № 7, представляващ ПИ с идентификатор 63427.2.745 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 1 204 кв.м., предмет на АОС № 7100/14.11.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)