Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 893 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 и т. 7 от Търговския закон и чл. 13, т. 5 и т. 6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1.Приема проверения и заверен консолидиран финансов отчет на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2017 година, доклада на независимия одитор към него и годишния консолидиран доклад за дейността на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2017 г.
2.Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в това качества през 2017 година, а именно Община Русе чрез кмета Пламен Стоилов, Луиза Попова и Светлин Абаджиев.
3.Избира „ЕКСПЕРТ М ОДИТ“ ООД – рег. №041 за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2018 г.
4.Избира „ЕКСПЕРТ М ОДИТ“ ООД – рег. №041 за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД за 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)