Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 894 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 8, ал. 1 и 9 ЗОС, чл. 41, ал. 2 ЗОС, във връзка с чл. 4, ал. 2, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 3 и чл. 30 от Наредба № 1/18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Русе през 2014 година” с нови позиции, както следва:
– незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-500, находящ се в кв. 8 по Плана за регулация на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, одобрен със Заповед № РД 01/2120 от 01.08.2013 год. на Кмета на Община Русе, с площ от 1862 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на АЧОС № 7133/14.01.2014 год., при прогнозируем приход за Община Русе в размер на 7 200 лв.,
– незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-501, находящ се в кв. 8 по Плана за регулация на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, одобрен със Заповед № РД 01/2120 от 01.08.2013 год. на Кмета на Община Русе, с площ от 3089 кв.м., отреден за жилищно застрояване, при граници и съседни имоти както следва: на северозапад – улица, предмет на АЧОС № 7134/14.01.2014 год., при прогнозируем приход за Община Русе в размер на 10 200 лв.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета, раздел I и III от Наредба № 1/18.12.2008 г. на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, за продажба на:
– незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-500, находящ се в кв. 8 по Плана за регулация на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, одобрен със Заповед № РД 01/2120 от 01.08.2013 год. на Кмета на Община Русе, с площ от 1862 кв.м., отреден за жилищно застрояване, при начална тръжна цена от 7 200 лв. без включени ДДС, други дължими данъци, такси и разноски по прехвърляне на собствеността. Същите са в тежест на участника, спечелил търга,
– незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-501, находящ се в кв. 8 по Плана за регулация на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, одобрен със Заповед № РД 01/2120 от 01.08.2013 год. на Кмета на Община Русе, с площ от 3089 кв.м., отреден за жилищно застрояване, при начална тръжна цена от 10 200 лв. без включени ДДС, други дължими данъци, такси и разноски по прехвърляне на собствеността. Същите са в тежест на участника, спечелил търга.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбите се подават пред Административен съд – гр. Русе чрез Общински съвет – гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)