Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 894 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

§1. Изменя Решение №644 на Общински съвет – Русе, прието по Протокол №25/19.09.2017 г., като точка 2 придобива следното съдържание:
2. Общински съвет – Русе одобрява разходите от бюджета на операцията, необходими за собствения принос на Община Русе по проект ROBG-418 „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, избран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, който представлява минимум 2% от одобрения бюджет на проекта (но не повече от 87 500 евро).
§2. Допълва Решение №644 на Общински съвет – Русе, прието по Протокол №25/19.09.2017 г., като се създава нова точка 3 със следното съдържание:
3. Община Русе ще осигури временно необходимите средства за финансиране на дейностите по проекта до възстановяването им от Програмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)