Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 894

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, РМС 937 от 08.12.2009 г.т. 8, 9, 10 и 11 и чл.4 ал.1 и ал.4 от ПМС №67/ 14.04.2010 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава годишния размер и месечен лимит на разходите за заплати за 2010 г. на делегираните от държавата дейности във функциите „ Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „ Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и “ Култура” в рамките на утвърдените им с Решение на Общински съвет Русе № 802/18.02.2010 г. бюджети, както следва:

ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”

Д Е Й Н О С Т

Численост Бр.

Годишен ФРЗ лева

Средно годишен месечен лимит лева

122 „Общинска администрация”

278,5

2 482 150

206 846

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”

Д Е Й Н О С Т

Численост Бр.

Годишен ФРЗ лева

Средно годишен месечен лимит лева

219 „Други дейности по отбраната”

4

16 770

1 397

239 „Други дейности по вътрешната сигурност”

4

22 450

1 871

ФУНКЦИЯ  “ ОБРАЗОВАНИЕ “

Д Е Й Н О С Т

Численост Бр.

Годишен ФРЗ лева

Средно годишен месечен лимит лева

311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”

713.5

4 826 300

402 192

312 „Специални детски градини”

20

120 912

10 076

 ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Д Е Й Н О С Т

Численост Бр.

Годишен ФРЗ лева

Средно годишен месечен лимит лева

431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”

266

1 515 860

126 322

437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”

85

   562 900

 46 908

ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”

Д Е Й Н О С Т

Численост Бр.

Годишен ФРЗ лева

Средно годишен месечен лимит лева

540 „Домове за стари хора”

61

319 980

26 665

541 „Домове за възрастни хора с физически увреждания”

105

550 785

45 899

546 „Домове за деца”

92

551 114

45 926

ФУНКЦИЯ “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ”

Д Е Й Н О С Т

Численост Бр.

Годишен ФРЗ лева

Средно годишен месечен лимит лева

739 „Музеи и художествени галерии с регионален характер”
-Регионален исторически музей
-Художествена галерия

40
33
 7

270 720
228 000
 42 720

22 560
19 000
  3 560

751 „Библиотека с регионален характер”

50

302 190

25 183