Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 895 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 36, ал.1 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 20/18.12.2013 год. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на пет броя гаражи, ситуирани в УПИ II – за жилищно строителство, кв. 706, ж.р. „Мальовица” по плана на гр. Русе, както следва:
– Гараж №2 с размери 3,50/6,50 кв.м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при на начална тръжна цена в размер от 1460,00 лева,без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №3 с размери 3,50/6,50 кв.м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при на начална тръжна цена в размер от 1460,00 лева,без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №5 с размери 3,50/6,50 кв.м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при на начална тръжна цена в размер от 1460,00 лева,без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №9 с размери 3,50/6,50 кв.м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при на начална тръжна цена в размер от 1460,00 лева,без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж №10 с размери 3,50/6,50 кв.м. и разгъната застроена площ 22,75 кв.м., при на начална тръжна цена в размер от 1460,00 лева,без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)