Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 895 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

§1. Изменя Решение №643 на Общински съвет – Русе, прието по Протокол №25/19.09.2017 г., като точка 2 придобива следното съдържание:
2. Общински съвет – Русе одобрява разходите от бюджета на операцията, необходими за собствения принос на Община Русе по проект ROBG-425 „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, избран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, който представлява минимум 2% от одобрения бюджет на проекта (но не повече от 64 420 евро).
§2. Допълва Решение № 643 на Общински съвет – Русе, прието по Протокол №25/19.09.2017 г., като се създава нова точка 3 със следното съдържание:
3. Община Русе ще осигури временно необходимите средства за финансиране на дейностите по проекта до възстановяването им от Програмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)