Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 896 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.  6 от ЗМСМА, § 60, ал. 1 от Преходни и допълнителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /Обн. ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г./, общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за възстановяване на преведените и неусвоени обезпечения и отчисления от РИОСВ-Русе за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО, в размер на 1 034 220 лв.
  2.  Дава съгласие Община Русе да използва месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци, за финансиране на разходите по план-сметка по чл.66 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)