Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 896 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол № 20/18.12.2013 г. на Комисията по общинска собственост и Заявление с вх. № ОИ-10-99/04.09.2013 г. от Михаил Иванов Христов, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Михаил Иванов Христов, чрез изкупуване дела на Общината, представляваща 276/1776 ид.ч. от ПИ с идентификатор 63427.166.360, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, срещу заплащане пазарната цена в размер на 276,00 лв. (Двеста седемдесет и шест лева) без ДДС, данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на Михаил Иванов Христов.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)