Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 896 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец ноември 2017 г. – до месец април 2018 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)

Приложение №1
ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,
от месец ноември 2017 г. до месец април 2018 г. включително

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от м. ноември 2017 г. до м. април 2018 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
През този период Общински съвет – Русе е приел общо 166 решения, от които 141 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.
Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:
1. Административно обслужване 3 решения
2. Икономика и управление на собствеността 81 решения
3. Финансово стопански 11 решения
4. Устройство на територията 11 решения
5. Хуманитарни дейности 15 решения
6. Европейско развитие 2 решения
7. Здравни и социални дейности 9 решения
8. Екология и транспорт 2 решение
9. Общински предприятия 7 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:
• Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
• Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
• В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
• Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 141 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 128 решения – 90,78 %, в процес на изпълнение 7 решения – 4,97 %, частично изпълнени 6 решения – 4,25%, неизпълнени решения няма.
В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.