Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 896

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.
Поправка на явна фактическа грешка, приета с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе”, както следва:
§ 1. В чл. 12, ал./1 /се правят следните изменения:
„ вместо „по 9,46 лв. на карта”, става „по 4,73 лв. на карта.”
§ 2. В Чл.13, ал. /1/ се правят следните изменения:
вместо „по 10,30 лв. на карта”, става „по 5,15 лв. на карта.”
§ 3. В чл.17 се правят следните изменения и допълнения:
1.Досегашния чл.17 става ал.1
2.Създава се нова ал.(2):
„(2) Превозвачите могат да правят и по големи намаления от предвидените, когато считат това за икономически целесъобразно, без да бъдат компенсирани за това от общинския бюджет.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)