Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 897 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка с чл.14, т.7, т.8  и т.9 от Раздел IV  на Учредителния акт на Фондация „Русе – град  на свободния дух“ , както и с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1. Приема основни насоки и програма за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2022 г. /Приложение№1/.

2. Приема бюджет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2022 г.  /Приложение 2/ .

3. Упълномощава Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ да организира провеждането на посочените в насоките конкурси/кампании съобразно приети от УС правила, да определи класираните участници и да предостави определеното финансиране за реализиране на съответното мероприятие в изпълнение на Основни насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение 1

Основни насоки за работа на

Фондация „Русе – град на свободния дух“ през 2022 г.

Организиране на събития в подкрепа на кампанията

„Русе – град на свободния дух“

Иницииране на конкурси и селекция на проекти в направление „Местни инициативи“ с  акцент върху събития и инициативи с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности, насърчаване на новите нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата, културно-историческото наследство, изкуството, науката и образованието, в това число неформалното образование, иновациите, младежките дейности, развитие на гражданското общество и спорт;

 • Иницииране на иновативни събития, които подсилват ”чувството за общност” сред русенци, улесняват диалога между представители на различни културни, образователни и професионални групи, насърчават междусекторните форми на сътрудничество/ фестивали, концерти, пленери, изложби, спектакли, пърформанси, конференции и публични дискусии и др./
 • Подкрепа за реализирането на  устойчиви идеи с потенциал за развитие, които допринасят за популяризирането на Русе като град на традиции и новаторство на национално и международно ниво.
 • Подкрепа и иницииране на събития в областта на масовия спорт, като основа за здравословен начин на живот.

Подкрепа на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери

на изкуството, културата, образованието и спорта

 • Прием на искания за подпомагане  и селекция на лица с изявени дарби от Община Русе в рамките на фонд „Лицата на Русе“, с цел задоволяване на образователни потребности,  професионално развитие, постигане на по-високи резултати, реализация на иновативен продукт в сферата на културата и изкуството, образованието, високите технологии и спорта;
 • Поддържане на програма за подкрепа и популяризиране на изявени деца и младежи от Русе   
 • Присъждане на награда „Посланици на свободния дух“ на лица с доказани постижения в областта на изкуството, културата, науката и образованието, изобретенията и новите технологии.

Популяризиране на Русе на национално и международно ниво:

Поддържане на уеб-базирани форми за информиране, популяризиране и участие (Интернет страница, присъствие в социалните мрежи, YouTube канал, Интернет медии);

 • Организиране на кампании за популяризиране на Русе като привлекателна туристическа дестинация;
 • Поддържане на мрежа от културни посланици на кампанията „Русе – град на свободния дух“ – популярни и емблематични личности, свързани с града и региона;
 • Популяризиране и разпространяване на символите на кампанията сред представители на публичния, частния и гражданския сектор;
 • Сондиране на общественото мнение относно ефективността на кампанията „Русе – град на свободния дух“.

Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики и събития на местно ниво

 • Анализ на добри практики;
 • Събиране и обработване на статистическа информация относно развитието на културния сектор в Русе и региона;
 • Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики;

Набиране на средства

 • Привличане на дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на кампанията  „Русе-град на свободния дух“.

Проектна дейност

 • Идентифициране на възможностите за кандидатстване за финансиране по програми на ЕС и други донорски схеми.

Разширяване и поддържане на устойчива мрежа от партньорства и междусекторно сътрудничество

 • Партньори от Русе и региона;
 • Партньори от България;
 • Партньори от Гюргево и Букурещ;
 • Партньори от Дунавските страни;
 • Партньори от побратимени на Русе градове;
 • Партньорства с потенциални спонсори на кампанията;
 • Други партньорства.

Създаване на мрежа от доброволци и стажанти

 • Привличане на младежи от  неправителствени организации и клубове, студенти

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение 2

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ЗА 2022 Г.

ПриходиРазходи
1. Преходен остатък от целеви дарения за кампанията „Русе – град на свободния дух“ през 2021 г.  77 905 лв.1. Човешки ресурси39 000 лв.
3. Целеви средства от бюджета на Община Русе за 2022 г.100 000 лв.2. Външни услуги и реклама/ в т.ч. счетоводно и правно обслужване, реклама, банкови и държавни такси, разходи по поддръжка на офис и др./15 000 лв.
4. Дарения за 2022 г.120 000 лв.3. Командировки в страната и чужбина1500лв.
4. Реализиране на проекти по програма “Местни инициативи”и подкрепа в рамките на фонд “Лицата на Русе”242 405 лв.
Общо приходи:297 905 лв.Общо разходи:297 905 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)