Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 897

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 897
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, члр.18 от ЗОБ, Общинският съвет реши:

1. Съдържанието на решение № 863/10.02.2006 г. да се допълни, както следва:
ХVІ. Утвърждава конкретни размери на средствата за заплащане на транспортните разходи на утвърдените по т.т.ІХ и ХV от решение № 863/10.02.2006 г. списъци на длъжностите и имената на служителите имащи право на транспортни разходи по Приложение № 16 и на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, който има право на заплащане на транспортни разходи по Приложение № 21, както следва:

– за работниците и служителите, пътуващи в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност – чл.26, ал.1 от ПМС 14/30.01.2006 г. – пълния размер на действителните разходи.
– От местоживеене до месторабота за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място, в което се намира седалището на предприятието или неговата териториална структура – чл.26, ал.2 от ПМС 14/30.01.2006 г. – 90% от действителните разходи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/