Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 898 Прието с Протокол № 33/26.04.2022 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС №31/17.03.2022г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022г. и чл.16 и чл.22, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, общинският съвет реши:

1.Приема бюджета на Община Русе за 2022 година – с преходен остатък в приходната и разходната му част в размер на 187 793 033 лева, както следва:

1.1. По приходите в размер на 187 793 033 лв. съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 109 442 937лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 97 479 958 лева.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 442 472лв., съгласно Приложение № 1a.

1.1.1.3. Финансиране на бюджетното салдо                                                 11 520 507лв.

В т.ч. преходен остатък от 2021 година                                                        12 721 559лв.

и §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за средства от ЕС                                                                                              (-)1 201 052лв.                                                                                                

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на                                        78 350 096лв. в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                                                         20 320 000лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                                                     23 122 725лв.

– Приходи и доходи от собственост                                                             6 617 852лв.

– Общински такси                                                                                          13 725 281лв.

– Глоби, санкции и наказателни лихви                                                           1 178 000лв.

– Други неданъчни приходи                                                                                852 542лв.

– Внесени ДДС и др. данъци в-у продажбите                                           (-)1 555 230лв.

– Постъпления от продажба на нефинансови активи                                2 085 000лв.

 – Приходи от концесии                                                                                     219 280 лв.

1.1.2.3. Помощи и дарения  от страната в размер на                                        48 500лв.

1.1.2.4. Трансфери за местни дейности в размер на                                    5 511 821лв.

 в т.ч.:

– Обща изравнителна субсидия                                                                      7 515 300лв.

– Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                                   282 600 лв.

– Възстановени трансфери                                                                            (-)19 200 лв.

            – Трансфери между бюджети                                                                      (-)192 551лв.

            – Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС              (-) 4 504 728лв.

-Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности                   430 400лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на                                    (-) 6 701 582лв.

1.1.2.6.Финансиране на бюджетното салдо                                                36 048 632лв.

 в т.ч.

– погашения по дългосрочни заеми от банки в страната                         (-)1 481 472лв.

– получени краткосрочни заеми /“ФЛАГ“АД/                                              8 000 000лв.

– отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО                                                        (-)3 886 072лв.

– за възстановяване от РИОСВ                                                                       9 957 728лв.

   – §8803 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки

за средства от ЕС                                                                                           (-)388 672лв.

  • Чужди средства от други лица                                                                   (-)17 116лв.
  • Преходен остатък от 2021 година                                                           27 421 214лв.                                                                                       

 (Приложение № 1Б).

1.2. По разходите в размер на 187 793 033 лв. разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 3, 4 и 5.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – текущ бюджет в размер на 106 122 014 лв., съгласно Приложение №3.

1.2.2. За местни дейности – текущ бюджет в размер на 61 390 116лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 1 190 000лв., съгласно Приложение №4.

1.2.3. Приема разчет за капиталови разходи в Инвестиционна програма в размер на 20 280 903 лв., в т.ч. от целева субсидия  2 430 400лв., съгласно Приложение №5.

1.2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.

1.2.5. Приема  разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №7.

1.2.6. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейски съюз, средства по международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение №5; №16  и №16 А.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа- дефицит/излишък в размер на (-)47 569 139лв. Приложение № 2А.

1.4. Приема първоначалния бюджет на Община Русе по агрегирани показатели, съгласно Приложение №2А.

 2. Определя числеността и утвърждава разходите за заплати през 2022г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №17.

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     3.1. Членски внос – 91 465лв.,

     3.2. Помощи по Наредба №21 на Общински съвет гр. Русе за:

     – еднократни помощи  – 18 100лв.;

     – подпомагане с 300лв. на дете в приемно семейство – 9 900лв.;

     – помощи новородени деца  – 163 500лв.

     3.3. Общинска програма „Асистирана репродукция“ – 60 000лв.

     3.4. Разходи за поддръжка на гробищните паркове в кметствата – 23 980лв., в т.ч. с. Долно Абланово /населено място с кметски наместник/

     – Калкулация за християнско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2022г. – Приложение №30.;

     – Калкулация за мюсюлманско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2022г. – Приложение №31.

     3.5. Стипендии за 3-ма студенти в размер на 17 550лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);

     3.6. Семестриални такси – 6 000лв.

     3.7. Културен чек – 10 000лв.

     3.8. Субсидии за читалища:

3.8.1. Държавно финансиране – 903 266лв. /Приложение №15/

3.8.2. Дофинансиране с общински приходи  – 100 000лв. за ремонт и отоплителни уреди на читалищата от малките населени места /Приложение №15 А/

3.8.3.  Дофинансиране с общински приходи – 40 000лв.

     3.9. Програма „Спорт“ –570 000лв.

     3.10. Клубове на пенсионера, инвалиди и др. – 57 800лв.    

     3.11 . Програма „Туризъм“ – 216 103лв.

     3.12. Фондация „Русе-град на свободния дух“ – 100 000лв.

     3.13. Средства за Програма  „Култура“-110 000лв.

     3.14. Целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление, съгласно чл.56 от ЗДБРБ за 2022 година. Приложение №5А

     3.15. Средства за Малки населени места – 1300 000лв., в т.ч. ремонт на улици и друга техническа инфраструктура 1 000 000лв./Приложение №6 Б/  и фонд „Малки населени места“ – кметства -300 000лв.

     3.16. Упълномощава кмета на общината да предостави на читалищата  средствата по т.3.8.3. след разпределението им, съгласно Закона за народните читалища. Да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1.-3.13. Средствата за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер. В случаите, когато лицата извършват стопанска и нестопанска дейност са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е на лице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности. Средствата се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.

     3.17. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, трансферите на второстепенните разпоредители с бюджет за разходите, финансирани от общински приходи, могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1.СБКО в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.

4.2.Разходи за представителни цели на кмета и представителни разходи на Председателя на ОбС в изпълнение на чл.94 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. /Приложение №8/

     4.3.Средства за диоптрични очила в размер до 80 лв., съгласно Наредба 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.

     4.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за населените места с кметски наместници, които не са определени като второстепенни разпоредители, съгласно Приложение №6а.

5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски-за пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №18.

6. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния персонал на общинските предприятия, съгласно Приложения № №13; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 и 29.

6.1. Приема текущите бюджети на кметствата за 2022г.  /Приложение №6/.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022, 2023 и  2024 г. – Приложения №№11; 11а; 11б; 11в; 11г и 11д .

8. Съгласно Решение №38 от 27.01.2022г. на Министерски съвет за бюджетна процедура 2023г., кметът  да разработи и внесе в общинския съвет тригодишна прогноза за периода 2023-2025г.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2022 година, съгласно Приложение №12.

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

10.1. Максимален размер на плащанията по общинския дълг към края на 2022 година, съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ /2019; 2020 и 2021г./ –   7 677 436лв.

10.2. Дългът от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България – ЕАД, не се включва при прилагане на ограничението по чл.32, ал.1 от ЗПФ.

10.3. Максимален размер на общински гаранции за 2022г., съгласно чл.32, ал.2 от ЗПФ – 2 749 409лв.

10.4. Намерения за поемане на нов общински дълг за 2022г.- краткосрочен -8 000 000лв.; дългосрочен – 12 000 000лв. Общински гаранции – 0лв. Приложение №9.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават  15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти  за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

13. На основание чл.125, ал.1 от ЗПФ оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

13.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2.2. от настоящето решение.

14. Възлага на кмета:

14.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

14.2. Да  организира и утвърди разпределението на бюджета по параграфи и тримесечия на Първостепенния разпоредител с бюджет, както и на всички Второстепенни разпоредители.

14.3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

14.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.

14.5.  Да извършва служебна корекция на бюджет 2022г. по приходната и разходната му част за обезщетения, получени от Застрахователни компании.

14.6. Да извършва служебна корекция на бюджет 2022г. на приходните параграфи, отчитащи се със знак минус,  без да изменя общия размер на приходите.

14.7. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина до преустановяване на нарушението.

14.8. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

15. Упълномощава кмета:

15.1. При спазване изискванията на чл.104, ал.1, т.4 и чл.126 от Закона за публичните финанси, да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания, в т.ч. и авансови, които Община Русе има по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз,  по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет.

15.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални програми и  други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

15.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:

15.3.1. ДТ „Сава Огнянов”

15.3.2. Държавна опера

15.3.3. Държавен куклен театър.

15.3.4. Средствата да се предоставят при спазване реда на Закона за държавните помощи.

16.Дава съгласието си Второстепенните разпоредители с бюджет от функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“, група „Култура“ да прилагат системата на делегирани бюджети, като събраните собствени приходи остават за техни цели, съгласно Приложение №1А.

17. Одобрява разчетите за разходи по План сметка на дейност „Чистота“ за 2022г., съгласно Приложение №32.

18. Няма просрочени задължения от предходната година. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през годината /10%/, съгласно Справка за просрочени вземания и задължения по Приложение №33.

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №34.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)