Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 898 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 20/18.12.2013 г. и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.152.10, находящ се в местността „Нови Халваджи”, землище на град Русе, с площ 774 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7108/20.11.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 5, том 43, н.д. 8375, дв. вх. регистър № 16412, вх. № 16711/25.11.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 780,00 лв. (седемстотин и осемдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.152.259, находящ се в местността „Нови Хлаваджи”, землище на град Русе, с площ 1528 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7115/28.11.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 130, том 44, н.д. 8710, дв. вх. регистър № 17098, вх. № 17427/04.12.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1550,00 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)