Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 898 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 от ЗС, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с Протокол №29/06.06.2018 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет, реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. с продажба на 2243/3193 кв.м. ид.ч. от УПИ II-329, целият с площ от 3193 кв.м. в кв. 36 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, отреден за обществено застрояване, с административен адрес село Басарбово, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №69, предмет на Акт №4251/01.09.2004 г. за частна общинска собственост, вписан под №99, том 34, вх. рег. №12550/07.09.2004 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 45 624,00 лв. (четиридесет и пет хиляди шестстотин двадесет и четири лева), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе, от една страна и „РКС КООП ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 204035144, със седалище и адрес на управление: град Русе, пл. „Хан Кубрат“ №1, представлявано от Пенка Димова Пеева, от друга страна, чрез изкупуване дела на общината, представляващ 2243/3193 кв.м. ид.ч. от УПИ II-329, целият с площ от 3193 кв.м. в кв. 36 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, отреден за обществено застрояване, с административен адрес село Басарбово, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №69, предмет на Акт №4251/01.09.2004 г. за частна общинска собственост, вписан под №99, том 34, вх. рег. №12550/07.09.2004 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, от другия съсобственик „РКС КООП ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 204035144, срещу заплащане на цена в размер на 45 624,00 лв. (четиридесет и пет хиляди шестстотин двадесет и четири лева), без дължими данъци и такси. Данъците и таксите са за сметка на „РКС КООП ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 204035144.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)