Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 898

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 898
Прието с Протокол № 44/31.03.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.4 от Наредба 9, Общинският съвет реши:

1. Увеличава балансовата стойност на активите на „Общински пазари” ЕООД със сумата 98 989.92 лв., равняваща се на стойността на извършения основен ремонт на обект „Покрит пазар-Товарна гара”. С увеличението на активите да се извърши увеличение собствения капитал на дружеството група „Целеви (специализирани) резерви”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/