Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 899 Прието с Протокол № 34/19.05.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя Радостина Тодорова Стоева – Пейкова – Началник на отдел „Здравни дейности“ за представител от Община Русе, който да участва в комисията за изработване на областната здравна карта.

2. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде Заповед, с която да определи представителя на община Русе в областната комисия за изработване на областна здравна карта.

3. Решението на Общински съвет и заповедта на кмета да се изпратят на Министерство на здравеопазването 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)