Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 899 Прието с Протокол № 35/20.02.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявления за закупуване на имотите и извлечение от протокол № 17/03.10.2013 г. на КОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот с идентификатор 51679.503.1280 с площ 594 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5”, предмет на АОС № 7030/01.08.2013 г. (вписан под № 86 , том 28, н.д 5479 от 06.08.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 550,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот с идентификатор 51679.503.1307 с площ 542 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 4,5”, предмет на АОС № 7031/01.08.2013 г. (вписан под № 90, том 28, н.д.5482 от 06.08.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 500,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)