Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 899 Прието с Протокол № 36/19.07.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №29/06.06.2018 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г., като включва възмездно учредяване на право на строеж за изграждане на три броя гаражи: 1 брой с размери 6,25/3,6 м. и със застроена площ 22,50 кв.м. и 2 броя с размери 6,0/3,35 м. и със застроена площ 20,10 кв. м. всеки, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на 3 броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.776 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ от 607 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, а по действащия регулационен план, одобрен със Заповед №РД-01-379/15.02.2018 г. на Кмета на Община Русе, представляващ УПИ II-776 за гаражи от кв. 685, с адрес на имота: град Русе, ул. „Рига“ №24, с прогнозен приход при учредяване на ограниченото вещно право на строеж за трите гаража в размер на 5 520,70 лева /пет хиляди петстотин и двадесет лева и седемдесет стотинки/.
2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на три броя гаражи върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.776 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Рус, с площ от 607 кв. м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, а по действащия регулационен план, одобрен със Заповед №РД-01-379/15.02.2018 г. на Кмета на Община Русе, представляващ УПИ II-776 за гаражи от кв. 685, с адрес на имота: град Русе, ул. „Рига“ №24, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на 3 броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе, както следва:
– гараж с размери 6,25/3,6 м. и застроена площ 22,50 кв.м., при начална тръжна цена 1 981,10 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
– гараж с размери 6,0/3,35 м. и застроена площ 20,10 кв.м., при начална тръжна цена 1 769,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;
– гараж с размери 6,0/3,35 м. и застроена площ 20,10 кв.м., при начална тръжна цена 1 769,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Димитър Кънчев)