Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 9 от 17.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 9
Прието с Протокол № 2/17.11.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, чл. 8, ал. 1 – 5 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол, чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Избира за членове на Комисията по общинска собственост:
1.1. Емил Милушев – общински съветник
1.2. Васил Пенчев – общински съветник
1.3. Пенчо Милков – общински съветник
1.4. Стефан Бучаков – общински съветник
1.5. Анастас Георгиев – общински съветник
1.6. Борил Панайотов – общински съветник
1.7. Даниела Шилкова – зам.-кмет на общината
1.8. Димитър Наков – зам.-кмет на общината
1.9. арх. Симеон Рангелов – гл. архитект на общината
1.10. Елка Дочева – директор на дирекция „ПД”
1.11. Борислава Братоева – директор на дирекция „ОбС”

2. Избира следния състав на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол:
Председател: Бедрос Пехливанян – общински съветник
2.1. Тихомир Георгиев – общински съветник
2.2. Марияна Иванчева – общински съветник
2.3. Александър Неделчев – общински съветник
2.4. Искрен Веселинов – общински съветник
2.5. Пламен Цветков – общински съветник
2.6. Даниела Шилкова – зам.-кмет ИИС-ст
2.7. Бонка Бойчева – гл. счетоводител
2.8. Антоанета Банчева – директор дирекция ИТ
2.9. Борислава Братоева – директор дирекция ОС
2.10. Гинка Билчева – началник отдел ИКТ

3. Определя следния състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове:

Председател: Даниела Шилкова – зам.-кмет на общината
3.1. Йорданка Миронова Даневска – общински съветник
3.2. Михаил Павлов Павлов – общински съветник
3.3. Силвия Николаевав Алексиева – общински съветник
3.4. Станимир Стефанов Станчев – общински съветник
3.5. Борислав Иванов Българинов – общински съветник
3.6. Елка Николова Дочева – директор на дирекция „ПД”
3.7. Бонка Петкова Бойчева – гл. счетоводител на общината
3.8. Борислава Маринова Братоева – директор дирекция ОС

4. Определя следните общински съветници за членове на Комисията на нуждаещи се граждани в общински жилища по чл. 6 от Наредба № 6 на Общински съвет – Русе:
4.1. Кирил Панайотов – общински съветник
4.2. Пламен Кожухаров – общински съветник
4.3. Вергилия Грънчарова – общински съветник
4.4. Юлиян Гарелов – общински съветник
4.5. Дениз Зия – общински съветник
4.6. Орлин Танов – общински съветник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)