Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 9 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, чл. 18 от Устава на АДО „Дунав“, чл. 15 от Устава на Асоциация Общински гори, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя Иво Пазарджиев за представител на Общински съвет – Русе в Общото събрание на НСОРБ.
  2. Определя Пенчо Милков за делегат и Иво Пазарджиев за зам.-делегат в Общото събрание на АДО „Дунав”.
  3. Определя Галин Ганчев за представител на Общински съвет – Русе в Асоциация Общински гори.
  4. Определя Иво Пазарджиев за представител на Общински съвет – Русе в Областен съвет за развитие.
  5. Дава съгласие председателят на Общински съвет – Русе – Иво Пазарджиев да членува в „Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България“, като дължимият членски внос в размер на 1530 лева е за сметка на бюджета на Община Русе в частта „Общински разходи за общинския съвет” и параграф 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)