Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 9 Прието с Протокол № 2/05.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, чл. 18 от Устава на АДО „Дунав“, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя акад. Христо Белоев, дтн за представител на Общински съвет – Русе в Общото събрание на НСОРБ.
  2. Определя Пенчо Милков за делегат и акад. Христо Белоев, дтн  за зам.-делегат в Общото събрание на АДО „Дунав”.
  3. Определя акад. Христо Белоев, дтн за представител на Общински съвет – Русе в Областен съвет за развитие.
  4. Дава съгласие председателят на Общински съвет – Русе –  акад. Христо Белоев, дтн да членува в „Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България“, като дължимият членски внос в размер на 1530 лева е за сметка на бюджета на Община Русе в частта „Общински разходи за общинския съвет” и параграф 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)