Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 9 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 ЗМСМА , чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 2 , чл.271, чл. 273, ал.1 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т. 3 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния ликвидационен баланс на „Паркстрой” ЕООД, в ликвидация към 10.11.2015 г. (Приложение №1), пояснителния доклад към баланса (Приложение №2) и годишния отчет на ликвидатора (Приложение №3).
– Остатъкът от парични средства по баланса към 10.11.2015 г. в размер на 7 630,01 лв., след разплащане от страна на дружеството на всички задължения, свързани и необходими за приключване на производството по ликвидация и заличаването му в Търговския регистър (държавни такси и др.), да бъдат внесени по сметка на Община Русе.
2. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Паркстрой” ЕООД, в ликвидация.
3. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за заличаване на „Паркстрой” ЕООД, в ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)