Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 90 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 90
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „б”, чл. 198о, ал. 4 от ЗВ и § 30 от ПЗР на ЗВ, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да придобие собствеността на изградените по Проект ИСПА мярка 2005 BG 16 P PE 004 Интегриран воден проект в град Русе, Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПОСВ/ – Русе, Канализационна помпена станция /КПС/ № 1 и № 2 и прилежащите им съоръжения.
2. Дава съгласие, след придобиване правото на собственост върху обектите по точка 1, същите да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по В и К – Русе за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията им на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)