Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 90 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т.14 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.1 и т.2 от Раздел IV на УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“, общинският съвет реши:
1.Приема промени в Учредителният акт на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“, като посочените по-долу разпоредби придобиват следната редакция:
• Чл.8 Фондация „Русе – град на свободния дух“ е организация, която осъществява дейности в обществена полза, насочени към утвърждаването на духовни ценности, насърчаване на държавни, европейски, международни и регионални политики, които допринасят за развитие на гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, технологиите и спорта, които са в служба на обществото.
• Чл.9 /1/ Да утвърждава гр. Русе като значим културен, спортен и образователен център на национално и международно ниво.
• Чл. 9 /5/ Да популяризира културните и спортни постижения на гр. Русе в страната и чужбина, като ангажира с тази цел и местната общност чрез поощряване и развитие на съвместни прояви.
• Чл.9 /7/Да насърчава интеграцията между култура, образование, наука, спорт и бизнес за разширяване на ролята и мястото на творчеството и иновациите; да привлича експертен, научен и граждански потенциал по значими проблеми от стратегическите приоритети за развитието на Русе.
• Чл.9 /8/ Да инициира и организира форуми за граждански диалог с участие на представители на органите на местно самоуправление, на държавни културни институции, културни организации, спортни организации, бизнеса и неправителствени организации за изграждане на обществена среда в съответствие с модерните демократични ценности, която да благоприятства активното участие на гражданите в естетизацията и опазването на жизнената среда, както и за прилагане на европейски практики за подобряване на качеството на живот.
• Чл.9/10/ Да взаимодейства с международни културни институции за обединяване на усилията за работа по съвместни проекти, както и да търси и създава контакти със световни културни и спортни организации за активен обмен на информация с цел популяризиране на културните и спортни традиции, постиженията и историческото наследство на гр. Русе
• Чл.10 /1/ Изготвяне на проекти и провеждане на инициативи, с цел утвърждаването на гр.Русе като значим културен и спортен център на национално и международно ниво

• Чл.10 /2/ Набиране на средства от местни, национални и международни програми за финансиране на проекти, както и посредством реализацията на партньорства и привличането на спонсори с оглед финансовото обезпечаване на дейности, които целят да утвърдят Русе като културен и спортен център на национално и международно ниво.
• Чл.10 /4/ Организиране на културни събития и събития, които промотират активния и здравословен начин на живот, ПР и рекламни кампании.
• Чл.10/10/ Осъществяване на ежегодна програма за сътрудничество на Фондацията с общински и държавни институции, културни и спортни организации, неправителствени организации и изявени културни, творчески и спортни дейци.
• Чл.10 /11/ Иницииране и организация на различни форми на обучение и квалификация (семинари, квалификационни курсове, работни срещи) по партньорски проекти за административен капацитет и конкурентоспособност на организациите.
• Чл.10 /12/ Организиране на широкомащабни културни, спортни и научни прояви в съответствие с утвърдените приоритети в годишната програма, утвърдена от изборните органи.
• Чл.10/14/ Осъществяване на мониторинг на всички събития и партньорски проекти от реализацията на годишната програма и публично оповестяване на анализираните данни.
• Чл.10/15/ Иницииране, стратегическо планиране и експертна оценка на проектите на кандидатите за участие в конкурсните програми на Община Русе в сферата на културата и спорта по утвърдените в годишната програма на Община Русе стратегически приоритети, приети от Общинския съвет
• Чл.10/17/ Участие в процеса на стратегическо планиране на дългосрочното развитие на Русе чрез регистрация на данни, анализ на тенденциите и развитието на творческите и културни индустрии и на спорта и чрез организация на обществени консултации и дискусии за стратегическите приоритети в направленията от програмата.
• Чл.11 /3/Фондацията не разпределя печалба.
• Чл.22/1/ Планира, организира и координира цялостната дейност на Фондацията, в съответствие с Учредителния акт, утвърдените приоритети, насоки и решения на Върховния колективен орган и на Управителния съвет и носи отговорност за това.
• Чл.22/2/ Осъществява координация и съгласува дейността на Фондацията със съответните държавни и обществени организации, културни организации, спортни организации, неправителствени организации и лица за осъществяване на целите и задачите на Фондацията, като представлява лично Фондацията пред органите – партньори на обществеността.
2. Приема промени в Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“, като Чл.2 придобива следната редакция:
• Чл.2. Фондация „Русе – град на свободния дух” извършва дейност в обществена полза, като основният й предмет на дейност е: утвърждаването на духовни ценности, насърчаване на държавни, европейски, международни и регионални политики, които допринасят за развитие на гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, технологиите и спорта, които са в служба на обществото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

ПРАВИЛНИК
за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух”, осъществяваща дейност в обществена полза
/Изменен с Решение №90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на Фондация „Русе – град на свободния дух” и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото й.
РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.2. /изм. с Решение №90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Фондация „Русе – град на свободния дух” извършва дейност в обществена полза, като основният й предмет на дейност е: утвърждаването на духовни ценности, насърчаване на държавни, европейски, международни и регионални политики, които допринасят за развитие на гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, технологиите и спорта, които са в служба на обществото.
Чл.3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух”, като се използват предвидените средства.
Чл.4. (1) Всяка година Върховният колективен орган на Фондация „Русе – град на свободния дух” приема основните насоки за развитие на Фондацията и програма за осъществяването на дейността й.
(2) Управителният съвет изготвя проект за програма за осъществяване на дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух”, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.
(3) Проектът за програма за осъществяване на дейността се предоставя на вниманието на членовете на Върховния колективен орган.
(4) Членовете на Управителния съвет на Фондацията могат да правят възражения и предложения по проекта за програма.
Чл.5. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 2 могат да се привличат специалисти.
(2) Специалистите могат да бъдат външни на Фондацията лица.
(3) Привличането на специалисти, във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал. 1 дейности става с решение на Председателя на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух”. С решението се определя състава на привлечените специалисти, броят им и срока за осъществяване на поставената задача.
(4) Привлеченият/ите/ специалист/и/, след приключване на дейността си, в определения срок предава/т/ на Председателя на Управителния съвет проекти, свързани с осъществяването на посочените дейности.
(5) Председателят на Управителният съвет, след преценка на предоставените от специалиста проекти, може да предостави допълнителен срок за допълнение или изменение на предоставените материали.
Чл.6.(1) Фондация „Русе – град на свободния дух” може да осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност на Фондацията.
(2) При осъществяването на тази дейност, органите на Фондацията се съобразяват с правилата на Търговския закон, общото гражданско законодателство и специфични правила предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.
Чл.7. (1) Управителният съвет в началото на всяка година изготвя доклад за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух”.
(2) Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.
(3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на Върховния колективен орган.
(4) Върховният колективен орган приема Доклада за дейността на Фондацията след обсъждане.
(5) До 31 май на всяка година приетият от Върховния колективен орган доклад се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.
НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА Фондация „Русе – град на свободния дух”
Чл.8. Имуществото на Фондацията включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.
Чл.9. (1) Върховният колективен орган приема годишен бюджета на Фондация „Русе – град на свободния дух”.
(2) Проектът за бюджет на Фондацията се изготвя от Управителния съвет не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на Върховния колективен орган да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от колективния Върховен орган.
(3) Бюджетът на Фондацията се изпълнява от Управителния съвет.
(4) Годишния финансов отчет се приема от Върховния колективен орган на Фондацията.
(5) В срок до 31 май на всяка година Управителният съвет заявява за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието и представя заверения годишен финансов отчет година след приемането му от Върховния колективен орган.
Чл.10. (1) Източници на средства на Фондацията са първоначално дарение от Учредителя, последващи дарения от него, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.
(2) Фондация „Русе – град на свободния дух” може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в Република България законодателство.
(3) Фондацията набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Учредителния акт предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.
Чл.11. Средствата на Фондация „Русе – град на свободния дух” се използват за постигане на целите, определени в Учредителния акт на Фондацията.
Чл.12. (1) При осъществяване на дейността си Фондация „Русе – град на свободния дух” разходва средствата си възмездно и безвъзмездно.
(2) Фондация „Русе – град на свободния дух” може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в учредителния акт, при спазване на правилата на българското законодателство.
Чл.13.(1) Фондация „Русе – град на свободния дух” може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Учредителния акт.
(2) За безвъзмездно разходване на имущество на Фондацията, Върховният колективен орган взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи членове.
(3) Фондацията не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на Фондацията и са сключени при публично обявени общи условия.
Чл. 14. Разходите, които Фондацията извършва, включват:
1. разходи за осъществяване на функциите на органите на Фондацията и изпълнението на правомощията им, в това число:
а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;
б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;
в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на Фондацията, разходи за изпълнение на задачите, възложени на привлечения/те/ специалист/и/.
2. разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на Фондацията и непосредствено свързани с осъществяването на основната й дейност по чл. 10 от Учредителния акт:
б) разходи за провеждане на обучение чрез организация на курсове, семинари, конференции симпозиуми от Фондацията;
д) средства за отпускане и присъждане на награди на лица със заслуги и постижения;
3. разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на Фондацията по чл. 11 от Учредителния акт.
Чл.15. (1) Фондация „Русе – град на свободния дух” разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите в съответствие с приетите от Върховния колективен орган годишен бюджет и годишна програма за дейността на Фондацията.
(2) Безвъзмездното разходване на имуществото на Фондацията се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на Фондацията и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност
(3) В съответствие с чл.14, т.9 от Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух”, безвъзмездно разходване на имуществото се извършва само в изпълнение на мотивирано решение на Върховния колективен орган, прието с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи членове. Решението за безвъзмездно разходване на средства за всяка година от дейността на Фондацията се включва в годишната програма и годишния бюджет на Фондацията.
Чл.16. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си, Фондация „Русе – град на свободния дух” може да подпомага имуществено външни лица по следните начини:
а) чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература;
б) безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари и симпозиуми, организирани и провеждани от Фондацията, самостоятелно или съвместно с други лица;
в) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в курсове, семинари, симпозиуми и всякакви форми на обучение и квалификация, организирани от други лица, в страната и в чужбина;
г) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, подготвяне на научни трудове;
д) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разходи за участие в специализирани форуми и проекти;
е) предоставяне на парични и други материални награди на външни лица за заслуги и постижения.
Чл.17. Фондация „Русе – град на свободния дух” подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на Фондацията, определени в Учредителния акт.
Чл.18. (1) В годишната програма за осъществяване дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух”, приета от Върховния колективен орган, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на Фондацията, които ще извършва през съответната календарна година.
(2) Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се одобряват предложените от Управителния съвет проекти на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.
(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техният вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от Върховния колективен орган с годишната програма за осъществяване дейността на Фондацията, и се предвиждат в годишния бюджет.
(4) С годишната програма Върховният колективен орган на Фондацията възлага на Управителния съвет на Фондацията да организира и осъществи планираните отделни дейности и мероприятия и оправомощава Управителния съвет да разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства.
Чл.19.(1) В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на външни лица, Върховният колективен орган на Фондацията определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на Фондацията, реда и критериите за подбор, по които Управителният съвет определя конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.
Чл.20. (1) Решението за подпомагане на отделни лица се взема с единодушие от всички членове на Управителния съвет, в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на Фондацията.
(2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани, подават мотивирано искане до Управителния съвет на Фондацията.
(3) Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет, следващо постъпването му.
(4) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, решението за подпомагането му следва да бъде взето от Върховния колективен орган на Фондацията с мнозинство от 2/3 от всичките му членове.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият Правилник е приет с Решение № 684, прието с Протокол № 28/11.04.2013 г. на Общински съвет – Русе.
§ 2. Въпросите, неуредени в настоящите Правила, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Учредителния акт на Общинска Фондация „Русе – град на свободния дух“ и законодателството на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“
/Изменен с Решение №1210, прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.; изменен с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./

Днес, 15.11.2012г. в гр. Русе, на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 33 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Общински съвет – Русе взе Решение №380, прието с Протокол №17 от 15.11. 2012г. за учредяване на Фондация и прие Учредителен акт.
РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл.1. Този учредителен акт урежда дейността и функционирането на органите на Фондацията.
Чл.2. /1/ Учредител на Фондацията е Община Русе, действаща и изразяваща своята воля по силата на закона чрез Общински съвет – Русе.
/2/ Приемайки настоящия Учредителен акт, Учредителят безвъзмездно предоставя имущество под формата на парични средства в размер на 10 000 лв. за постигане целите на Фондацията.
Чл.3. Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност по силата на чл. 2 и чл. 38, ал.1 от ЗЮЛНЦ, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, настоящия Учредителен акт и Решението на Учредителя.
Чл.4. /1/ Наименованието на Фондацията е „Русе – град на свободния дух” с транслитерация: „Ruse – grad na svobodnia duh”.
/2/ Наименованието, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирана Фондацията, и БУЛСТАТ трябва да бъдат посочвани в документите и кореспонденцията на Фондацията.
Чл.5. Седалище на Фондацията е гр. Русе, пл. Свобода №6.
Чл.6. Адрес на управление на Фондацията е гр. Русе, пл. Свобода №6.
Чл.7. Фондацията не се ограничава със срок.

Предмет на дейност
Чл.8. /изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Фондация „Русе – град на свободния дух“ е организация, която осъществява дейности в обществена полза, насочени към утвърждаването на духовни ценности, насърчаване на държавни, европейски, международни и регионални политики, които допринасят за развитие на гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, технологиите и спорта, които са в служба на обществото.

РАЗДЕЛ II: ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Основни цели на Фондацията
Чл.9. Основни цели на Фондацията са:
/1/ /изм. с Решение №1210, прието с Протокол №43/13.11.2014 г.; изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Да утвърждава гр. Русе като значим културен, спортен и образователен център на национално и международно ниво.
/2/ Да създаде дългосрочна стратегия за цялостната културна политика на гр. Русе и региона.
/3/ Да насърчава създаването на разнообразно културно съдържание в областта на изкуствата чрез иницииране, организация и участие в международно значими събития и инициативи, обмен на културно съдържание, образование в областта на културното наследство.
/4/ Да съдейства за развитието на гр. Русе като модерен европейски град, включващо урбанистични решения, развитие на културно-историческото наследство и разработване на всички форми на културен туризъм.
/5//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Да популяризира културните и спортни постижения на гр. Русе в страната и чужбина, като ангажира с тази цел и местната общност чрез поощряване и развитие на съвместни прояви.
/6/ Да съдейства за създаване на условия за развитие на културните и творчески индустрии в региона, за подобряване на статуса на творците чрез създаване на условия за творческа мобилност и тяхната успешна реализация.
/7//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Да насърчава интеграцията между култура, образование, наука, спорт и бизнес за разширяване на ролята и мястото на творчеството и иновациите; да привлича експертен, научен и граждански потенциал по значими проблеми от стратегическите приоритети за развитието на Русе.
/8//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Да инициира и организира форуми за граждански диалог с участие на представители на органите на местно самоуправление, на държавни културни институции, културни организации, спортни организации, бизнеса и неправителствени организации за изграждане на обществена среда в съответствие с модерните демократични ценности, която да благоприятства активното участие на гражданите в естетизацията и опазването на жизнената среда, както и за прилагане на европейски практики за подобряване на качеството на живот.
/9/ Да съдейства за разкриване и насочване на потенциала на Русе в социално, икономическо и културно измерение, в това число и като инициира и организира участието на гражданите в процеса на стратегическо планиране и насърчава партньорството при формиране и реализация на общинските политики.
/10//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Да взаимодейства с международни културни институции за обединяване на усилията за работа по съвместни проекти, както и да търси и създава контакти със световни културни и спортни организации за активен обмен на информация с цел популяризиране на културните и спортни традиции, постиженията и историческото наследство на гр. Русе.
/11/ Да установява и поддържа връзки и сътрудничество с подобни организации в България и чужбина с цел ефективен обмен и трансфер на добри практики за устойчиво регионално развитие и устойчив туризъм.
/12/ Да привлича международна подкрепа в защита на идеите и интересите на Русе и България.
/13/ Да съдейства за сближаване на европейските народи и култури.
Средства за постигане на целите на Фондацията
Чл.10. Средствата, с които Фондацията ще постига своите цели, са:
/1/ /изм. с Решение №1210, прието с Протокол №43/13.11.2014 г.; изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Изготвяне на проекти и провеждане на инициативи, с цел утвърждаването на гр.Русе като значим културен и спортен център на национално и международно ниво.
/2//изм. с Решение №1210, прието с Протокол №43/13.11.2014 г.; изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Набиране на средства от местни, национални и международни програми за финансиране на проекти, както и посредством реализацията на партньорства и привличането на спонсори с оглед финансовото обезпечаване на дейности, които целят да утвърдят Русе като културен и спортен център на национално и международно ниво.
/3/ Иницииране, разработване и провеждане на рекламна и медийна стратегия за ефективно международно промотиране на Русе и региона.
/4//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Организиране на културни събития и събития, които промотират активния и здравословен начин на живот, ПР и рекламни кампании.
/5/ Издателска дейност на печатни материали и разпространяване на електронни издания.
/6/ Разработване и участие в проекти по международни и национални програми.
/7/ Анализ на провежданите общински политики чрез събиране на данни за изготвянето на изследвания, анализи и прогнози за състоянието и развитието на градските системи.
/8/ Сътрудничество с университети и аналитични центрове в България и чужбина с цел повишаване на ефективността на обучителните и проектни дейности.
/9/ Сътрудничество с други организации със сходни цели в България и чужбина.
/10//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Осъществяване на ежегодна програма за сътрудничество на Фондацията с общински и държавни институции, културни и спортни организации, неправителствени организации и изявени културни, творчески и спортни дейци.
/11//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Иницииране и организация на различни форми на обучение и квалификация (семинари, квалификационни курсове, работни срещи) по партньорски проекти за административен капацитет и конкурентоспособност на организациите.
/12//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Организиране на широкомащабни културни, спортни и научни прояви в съответствие с утвърдените приоритети в годишната програма, утвърдена от изборните органи.
/13/ Организиране, продуциране, координиране и изследване на културния живот на Русе, като подкрепя и развива съвременни форми за разширяване на богатото културно наследство на региона в контекста на европейските културни политики.
/14//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Осъществяване на мониторинг на всички събития и партньорски проекти от реализацията на годишната програма и публично оповестяване на анализираните данни.
/15//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Иницииране, стратегическо планиране и експертна оценка на проектите на кандидатите за участие в конкурсните програми на Община Русе в сферата на културата и спорта по утвърдените в годишната програма на Община Русе стратегически приоритети, приети от Общинския съвет.
/16/ Участие в иницииране и разработване на законодателни инициативи, подготовка на стратегически нормативи на национално и регионално ниво.
/17//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Участие в процеса на стратегическо планиране на дългосрочното развитие на Русе чрез регистрация на данни, анализ на тенденциите и развитието на творческите и културни индустрии и на спорта и чрез организация на обществени консултации и дискусии за стратегическите приоритети в направленията от програмата.
Предмет на допълнителна стопанска дейност

Чл.11. /1/ Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с посочените в настоящия учредителен акт цели, като приходите от тази дейност се използват само за тяхното постигане.
/2/ Предметът на допълнителната стопанска дейност по предходната алинея включва: организиране и провеждане на платени форуми, програми, курсове, лекции, беседи, семинари, обучения, организиране и провеждане на други дейности и прояви, изработване, разпространение и публикуване на материали, свързани с целите на Фондацията.
/3//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Фондацията не разпределя печалба.
РАЗДЕЛ III: ИМУЩЕСТВО НА ФОНДАЦИЯТА
Чл.12. За постигане на своите цели Фондацията използва имущество, придобито от:
/1/ Първоначално дарение в размер на 10 000 лв., направено от Учредителя.
/2/ Последващи дарения от Учредителя, както и дарения, направени от други български и чуждестранни физически и юридически лица, подкрепящи целите на Фондацията.
/3/ Завещания от български и чуждестранни граждани в полза на Фондацията.
/4/ Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързан с целите на Фондацията, формулирани в настоящия Учредителен акт.
РАЗДЕЛ IV: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.13. Органи на управление на Фондацията са Върховен колективен орган и Управителен съвет.
Чл.14. Върховният колективен орган е Общински съвет – Русе, който има следните правомощия:
/1/ Изменя и допълва Учредителния акт.
/2/ Приема други вътрешни актове.
/3/ Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
/4/ Избира и освобождава Председателя на Управителния съвет.
/5/ Определя лицензиран експерт-счетоводител, който ежегодно заверява годишния финансов отчет на Фондацията в законово установения срок.
/6/ Взема решения за преобразуване или прекратяване не Фондацията.
/7/ Приема основните насоки и програми за дейността на Фондацията.
/8/ Приема бюджета на Фондацията.
/9/ Взема решения за разпореждане с недвижимо имущество на Фондацията и за безвъзмездното разходване на имущество на Фондацията.
/10/ Приема отчета за дейността на Управителния съвет и Изпълнителния директор, ако такъв е назначен, както и одобрява годишния финансов отчет.
/11/ Отменя решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на закона, учредителния акт или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Фондацията.
/12/ Взема решения за откриване и закриване на клонове за участие на Фондацията в други организации с нестопанска цел.
/13/ Взема и други решения, предвидени в Учредителния акт.
/14/ Участва със своите представители в Обществения и Контролния съвет на Фондацията.
Чл. 15. Решенията на Върховния колективен орган са задължителни за другите органи на Фондацията.
Чл. 16. /1/ Изпълнителният орган на управление на Фондацията е Управителният съвет.
/2/ Управителният съвет се избира от Общински съвет – Русе за срок от четири години.
/3/ Управителният съвет се състои от трима члена.
/4/ Членовете на Управителния съвет избират от своя състав Председател.
/5/ Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на три месеца от Председателя на Управителния съвет или по искане на две трети от членовете му.
/6/ Ако Председателят не свика заседание в едномесечен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
/7/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове – присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна връзка или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в протокола от заседанието.
/8/ /Решенията се вземат при явно гласуване с мнозинство от присъстващите.
/9/ Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележка и възражения за това от всички членове на УС.
/10/ Управителният съвет разпределя отговорностите между своите членове в зависимост от приоритетните направления на Годишната програма за дейността на Фондацията.
/11/ Членовете на Управителния съвет самостоятелно или в колектив могат да изготвят и изпълняват проекти, включени в програмата на Фондацията.
/12/ Член на Управителния съвет на Фондацията няма право на глас при решаване на въпроси, които се отнасят до него, негов съпруг или роднина по права линия (без ограничение), по съребрена линия (до четвърта линия) или по сватовство (до втора степен включително), юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решение.
Чл.17. Управителният съвет:
/1/ Осигурява изпълнението на решенията на Върховния колективен орган.
/2/ Подготвя и внася пред Върховния колективен орган проект на бюджета.
/3/ Управлява и се разпорежда с имуществото на Фондацията при спазване изискванията на Учредителния акт.
/4/ Подготвя и внася за одобрение от Върховния колективен орган отчет за дейността на Фондацията и годишния финансов отчет.
/5/ Организира работата по получаване на дарения, включително финансиране по международни програми и използването им съобразно волята на дарителя и целите на Фондацията.
/6/ Утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на служителите на Фондацията.
/7/ Взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно учредителния акт не са в правомощията на други органи.
/8/ Избира и назначава Изпълнителен директор по ред определен от УС и определя възнаграждението на Изпълнителния директор, ако такъв бъде избран и одобрен по правилата на този учредителен акт.
/9/ Прави предложения до Върховния колективен орган по въпроси от неговата компетентност.
/10/ Управителният съвет утвърждава по предложение на Изпълнителния директор Устройствен правилник за дейността на Фондацията, включващ описание на следните процедури и процеси: процедура за управление на човешките ресурси и съответните трудови стандарти (правилник за вътрешния трудов ред; правила за здравословни и безопасни условия на труд; длъжностни характеристики, щатно разписани и др.); процедура за мониторинг, анализ и непрекъснато подобрение на процесите; процедура за мониторинг на документи и записи (инструкция за документооборот); процедура за маркетинг и процеси свързани с граждани; процедура за управление на ресурси и др.; процедури и инструкции за качествено управление на дейността; процедура за вътрешен одит, превантивни и коригиращи действия и преглед от ръководството и други вътрешни нормативи за дейността на организацията.
/11/ Утвърждава идейни проекти и отчети за всяко събитие от годишната програма за дейността на Фондацията.
Чл.18. Членовете на Управителния съвет се освобождават по решение на Върховния колективен орган по негова преценка както и в следните случаи:
/1/ По тяхна писмена молба.
/2/ При влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер.
/3/ При трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца.
/4/ Когато са преустановили участие в дейността на Управителния съвет, като не са участвали в работата на повече от 3 (три) последователни заседания.
/15/ Когато са причинили виновно имуществена вреда на Фондацията.
Чл.19. Председателят на Управителния съвет (УС):
/1/ Организира и координира цялостната дейност в съответствие с Учредителния акт, решенията на Върховния колективен орган и на Управителния съвет и отговаря за работата му.
/2/ Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и отговаря за работата му.
/3/ Представлява Фондацията.
/4/ Разпорежда се с банковите сметки на Фондацията целесъобразно в рамките на приетия бюджет и съгласно разпоредбите на настоящия Учредителен акт, само когато няма назначен Изпълнителен директор или същият е във фактическа невъзможност да изпълнява функциите си.
/5/ Координира връзките на Фондацията с другите организации и лица.
/6/ Отговаря за собствеността на Фондацията и нейните активи.
Чл.20. /1/ Изпълнителният директор се назначава след вземане на решение от УС за назначаване на такъв.
/2/ Правилата за извършване на предварителен подбор на кандидатите за изпълнителен директор се определят от УС.
/3/ Предварителният подбор на кандидатите за Изпълнителен директор се извършва от УС.
/4/ Изпълнителният директор се избира от УС.
/5/ Избраният Изпълнителен директор се назначава от Председателя на УС.
Чл.21. /1/ Изпълнителният директор може да бъде освободен по всяко време от УС.
/2/ Освен в случаите, предвидени в предходната алинея, правомощията на Изпълнителния директор се прекратяват и при: подаване на оставка до УС, смърт, поставяне под запрещение, осъждане с вляза в сила присъда за престъпление от общ характер или в друг предвиден от ЗЮЛНЦ случай.
/3/ До назначаване на Изпълнителен директор, както и в случай на освобождаване на Изпълнителния директор, неговите функции се поемат от Председателя на УС до назначаване на друг Изпълнителен директор по правилата на този Учредителен акт.
Чл.22. Изпълнителният директор:
/1//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Планира, организира и координира цялостната дейност на Фондацията, в съответствие с Учредителния акт, утвърдените приоритети, насоки и решения на Върховния колективен орган и на Управителния съвет и носи отговорност за това.
/2//изм. с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г./ Осъществява координация и съгласува дейността на Фондацията със съответните държавни и обществени организации, културни организации, спортни организации, неправителствени организации и лица за осъществяване на целите и задачите на Фондацията, като представлява лично Фондацията пред органите – партньори на обществеността.
/3/ Осъществява административно ръководството на дейността на Фондацията, сключва трудовите договори с работниците и служителите и изразява волята на работодателя по тях, съгласно щатното разписание на Фондацията, прието от УС; подготвя и предлага за утвърждаване вътрешните нормативни документи за дейността на Фондацията; администрира взаимоотношенията с доставчици на услуги в съответствие с процедурата, утвърдена от УС.
/4/ Се разпорежда с банковите сметки на Фондацията, целесъобразно в рамките на приетия бюджет, съгласно разпоредбите на настоящия Учредителен акт и вътрешните правила на Фондацията, приети от УС. Определя и контролира разходите на Фондацията и ги представя пред УС за одобрение.
/5/ Отговаря за собствеността на Фондацията и нейните активи.
/6/ Изготвя отчет до УС и Върховния колективен орган на всяко шестмесечие за извършената работа.
/7/ Представлява Фондацията.
Чл.23. Фондацията се представлява от Председателя на Управителния съвет и от Изпълнителния директор – заедно или поотделно.
Чл. 24. /1/ Учредителят избира и утвърждава Обществен съвет, състоящ се от 31 члена – общински съветници, видни общественици, изявени професионалисти в различни сфери на дейност, представители на медиите, представители на общинската и областната администрация на гр. Русе.
/2/ Общественият съвет се представлява от Председател, който се избира от Учредителя.
/3/ /изм. с Решение №1210, прието с Протокол №43/13.11.2014 г./ Общественият съвет обсъжда стратегическите приоритети на Фондацията, с оглед постигане на нейните цели.
Чл. 25. Фондацията води книга за протоколите от заседанията на колективните органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
Чл.26. /1/ Върховният колективен орган избира Контролен съвет за дейността на Фондацията, който включва видни общественици, изявени професионалисти, изтъкнати културни дейци. Контролният съвет се избира за срок от три години.
/2/ Контролният съвет се състои от петима члена и заседава минимум веднъж годишно на основата на годишния одит и отчет за дейността на Фондацията.
/3/ Контролният съвет извърша и проверки по организацията и ефективността на дейността на Фондацията поне веднъж годишно.
Чл.27. Контролният съвет:
/1/ Въз основа на извършените проверки дава становище относно съответствието на решенията и другите действия на органите на Фондацията с Устава и решенията и програмите на върховния колективен орган;
/2/ Докладва констатираните от него нередности в дейността на членовете на Управителния съвет и на Изпълнителния директор пред Върховния колективен орган, а на членовете на помощните органи – пред Управителния съвет.
/3/ Отчита се пред Върховния колективен орган, като ежегодно внася за одобрение доклад и отчет за дейността си през предходната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящите разпоредби на този Учредителен акт са приети с Решение №380, взето с Протокол № 17 от 15.11.2012 г. на Общински съвет – Русе, с промени, приети с Решение № 1210, прието с Протокол №43/13.11.2014 г и с Решение № 90, прието с Протокол № 4/21.01.2016г.
2. За неуредените в този Учредителен акт случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, действащото българско законодателство и местна нормативна уредба на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)