Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 90 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основания чл.21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §22, ал. 1, т. 1, буква „б” от Преходни и Заключителни разпоредби от Закон за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл.41, ал. 2, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, с цел прилагане на регулацията одобрена с влязла в сила Заповед №РД-01-1994/ 22.06.2023 г. на ИД Кмет на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

            1. Обявявам придаваем терен от 24 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.8.657, придаван към поземлен имот с идентификатор 63427.8.1509 по КККР на гр. Русе, за образуване на УПИ XL-1509 в кв. 10 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, за частна общинска собственост;

            2. Обявявам придаваем терен от 1 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.8.722, придаван към поземлен имот с идентификатор 63427.8.1509 по КККР на гр. Русе, за образуване на УПИ XL-1509 в кв. 10 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, за частна общинска собственост;

            3. Да се продаде терен – общинска собственост, представляващ придаваема част от 24 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.8.657, придаван към поземлен имот с идентификатор 63427.8.1509 по КККР на гр. Русе, за образуване на УПИ XL-1509 в кв. 10 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе на „Здрадеч“ ЕООД, ЕИК 117624286, след заплащане на Община Русе цена в размер на 1 689,60 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и девет лева и шестдесет стотинки), без дължимите данъци и такси, които се дължат от купувача.

            4. Да се продаде терен – общинска собственост, представляващ придаваема част от 1 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.8.722, придаван към поземлен имот с идентификатор 63427.8.1509 по КККР на гр. Русе, за образуване на УПИ XL-1509 в кв. 10 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе на „Здрадеч“ ЕООД, ЕИК 117624286, след заплащане на Община Русе цена в размер на 70,40 лв. (седемдесет лева и четиридесет стотинки) без дължимите данъци и такси, които се дължат от купувача.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)