Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 90 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране в рамките на покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.;
  2. Поема ангажимент за осигуряване на устойчивост на резултатите от изпълнението на проекта – Община Русе да не променя собствеността и предназначението на придобитото оборудване/актив за период от поне 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта, като гарантира, че в рамките на този период то ще се използва за целите на проекта.;
  3. Дава съгласие при разработването и изпълнението на проекта да бъде включен чуждестранен партньор (публични или частни правни субекти, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица) от държавите-донори (Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)