Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 90

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 90
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.72, ал.2 от Търговския закон (ТЗ) и т.2 от раздел IV от Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация и проект Общинският съвет реши:

        1.Дава съгласие Община Русе да апортира в капитала на „РУСЕ ПРОЕКТ-АД” допълнително право на строеж в размер на 42 576 кв.м. (представляващ разликата между предвидените 95 778 кв.м. и увеличението на 138 354 кв.м.) в УПИ XІX-5094 в квартал 418 в Ц.Г.Ч. – жилищен комплекс „Ялта”в гр. Русе. от 95 778 кв.м. до 138 354 кв.м. Стойността на апорта да бъде определена съгласно чл.72, ал.2 от ТЗ след пререгистрация на търговското дружество „РУСЕ ПРОЕКТ-АД” съобразно изискванията на  Закона за търговския регистър (ЗТР).
        2.Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише споразумение за изменение на договора за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, приет с Решение № 1240/2007г. на ОбС – Русе, в следните му части:
        2.1.Раздел I-Предмет на договора, т.3.4 – сумата от 5 000 000 (пет милиона) евро се променя на 7 200 000 (седем милиона и двеста хиляди) евро;
        2.2.Раздел II-Дейности и етапи по реализацията на проекта, т.6 – сумата от 5 000 000 евро се променя на 7 200 000 евро;
        2.3.Раздел III-Права и задължения на страните, т.2.5 – сумата от 5 000 000 евро се променя на 7 200 000 евро.
    3. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание да гласуват за увеличение капитала на дружеството със стойността на допълнителното право на строеж, съгласно т.1